21 ส.ค. 61 กําหนดการฝึกซ้อมสําหรับบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2560 สําหรับบัณฑิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน:75)
20 ก.พ. 61 ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน:3101)
09 ก.พ. 61 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนทํางาน ประจําปีการศึกษาที่ 2/2560 (อ่าน:917)
29 ม.ค. 61 รายชื่อนักศึกษาที่สมัครเพื่อคัดเลือกทุนทํางาน ประจําปีการศึกษาที่ 2/2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน:704)
15 ม.ค. 61 ขอเชิญ "วิ่ง มินิมาราธอน" ในโครงการ One Hu-So "ก้าวให้สุด หยุดที่มิตรภาพ" ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 (อ่าน:247)

19 ต.ค. 60 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมิกา ทองเต็ม นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ได้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทั้งสองด้าน คือ หลักคิดทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ และ การปฏิบัติงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ (อ่าน:218)
03 ก.ค. 60 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิศรา สุทธิชี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาเกาหลี เป็นตัวเเทนนักศึกษาจากประเทศไทย รับทุน KOICA The New Generation of Korean Language 2017 (20 july - 16 November 2017) (อ่าน:249)
03 เม.ย. 60 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทสาขาภาษาจีน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 จำนวน 9 คน และอันดับสำรอง จำนวน 2 คน จากจำนวนรับผู้เข้าร่วมทั้งห้าวิทยาเขต จำนวน 20 คน (อ่าน:267)
07 ก.พ. 60 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐินันท์ ช่วยสกุล นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ระดับปริญญาตรี จากเวที การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม CSD สัมพันธ์แ (อ่าน:356)
11 พ.ย. 59 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Plan in Japan 2016 ระหว่างวันที่ 13 - 23 พฤศจิกายน 2559 ณ เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น (อ่าน:286)

033704
Go to top