19 ต.ค. 60 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมิกา ทองเต็ม นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ได้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทั้งสองด้าน คือ หลักคิดทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ และ การปฏิบัติงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ (อ่าน:312)
03 ก.ค. 60 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิศรา สุทธิชี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาเกาหลี เป็นตัวเเทนนักศึกษาจากประเทศไทย รับทุน KOICA The New Generation of Korean Language 2017 (20 july - 16 November 2017) (อ่าน:354)
03 เม.ย. 60 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทสาขาภาษาจีน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 จำนวน 9 คน และอันดับสำรอง จำนวน 2 คน จากจำนวนรับผู้เข้าร่วมทั้งห้าวิทยาเขต จำนวน 20 คน (อ่าน:372)
07 ก.พ. 60 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐินันท์ ช่วยสกุล นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ระดับปริญญาตรี จากเวที การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม CSD สัมพันธ์แ (อ่าน:470)
11 พ.ย. 59 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Plan in Japan 2016 ระหว่างวันที่ 13 - 23 พฤศจิกายน 2559 ณ เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น (อ่าน:401)

047346
Go to top