โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายพัฒนานักนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
 
047355
Go to top