โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายพัฒนานักนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560

21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
045054
Go to top