ข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ

กําหนดการฝึกซ้อมสําหรับบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2560
สําหรับบัณฑิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 17-18 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
[ คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ และรายละเอียดNew 


ข่าวประชาสัมพันธ์  New

 • คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ และรายละเอียด
 • บัณฑิตต้องกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ในเวปไซต์ https://job.psu.ac.th/ เพื่อนํามาใช้เป็นเอกสารการขึ้นทะเบียนบัณฑิตในวันที่ 17 กันยายน 2561 ด้วย
 • บัณฑิตต้องกรอกข้อมูลใน แบบสํารวจข้อมูลบัณฑิตคณะฯ ประจําป้การศึกษา 2560
  ในเวปไซต์ http://huso.pn.psu.ac.th/job-huso/ เพื่อนํามาใช้เป็นเอกสารการขึ้นทะเบียน 17 กันยายน 2561 ด้วย
  [ดำเนินการกรอกได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 16 กันยายน 2561]


การแต่งกาย

การแต่งกายวันซ้อมย่อยครั้งที่ 1 ณ วิทยาเขตปัตตานี (วันที่ 17 กันยายน 2561)
บัณฑิตชาย แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
- เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืดคอปก(เสื้อโปโล) สีสุภาพ
- กางเกงผ้าสแลคสีดำหรือสีกรมท่าทรงกระบอก หรือทรงกระบอกเล็ก
- รองเท้าคัชชูหนังสีดำแบบเรียบ  (ขอให้เป็นคู่เดียวกับรองเท้าที่ใช้ในวันรับจริง)
บัณฑิตหญิง แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
- เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืดคอปก(เสื้อโปโล) สีสุภาพ
- กระโปรงสีสุภาพ
- รองเท้าคัชชูสีดำ (ขอให้เป็นคู่เดียวกับรองเท้าที่ใช้ในวันรับจริง)

การแต่งกายวันซ้อมย่อยครั้งที่ 2 ณ วิทยาเขตปัตตานี (วันที่ 18 กันยายน 2561)
บัณฑิตชาย แต่งกาย ดังนี้
- เสื้อราชปะแตน ติดแผงคอ เข็มตรามหาวิทยาลัย ตามที่กำหนด
- กางเกงผ้าสแลคสีดำหรือสีกรมท่า ทรงกระบอก/ทรงกระบอกเล็ก (ห้ามสวมทรงเดฟรัดรูป)
- เข็มขัดสีดำ/น้ำตาล หัวเข็มขัดดุนตรามหาวิทยาลัย
- รองเท้าคัชชูหนังสีดำแบบเรียบ 
- สวมชุดครุยวิทยฐานะ ทับชุดราชปะแตน
บัณฑิตหญิง แต่งกาย ดังนี้
- เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาว (แบบแขนสั้นหรือยาว) โดยติดกระดุมดุนตรามหาวิทยาลัยที่คอเสื้อ (กระดุมเสื้อส่วนอื่นใช้กระดุมพลาสติกขาว)
- บัณฑิตหญิงมุสลิม ใช้ผ้าคุลมฮิญาบสีดำ ไม่มีลวดลาย
- กระโปรงนักศึกษาทรงเรียบสีดำ (นุ่งแบบสั้นต้องยาวคลุมหัวเข่า/นุ่งแบบยาวต้องยาวได้ไม่เกินข้อเท้า)
- ถุงน่องสีเนื้อ หรือสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวตนเอง
- รองเท้าคัชชูหนังสีดำแบบเรียบ (ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน 2 นิ้ว**)
- สวมชุดครุยวิทยฐานะ ทับชุดนักศึกษา

การแต่งกายวันซ้อมรวม ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ (วันที่ 19 กันยายน 2561)
บัณฑิตชาย แต่งกาย ดังนี้
- เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาว (แบบแขนสั้นหรือยาว)
- กางเกงผ้าสแลคสีดำหรือสีกรมท่า ทรงกระบอก/กระบอกเล็ก (ห้ามสวมทรงเดฟรัดรูป)
- เข็มขัดสีดำ/น้ำตาล หัวเข็มขัดดุนตรามหาวิทยาลัย
- รองเท้าคัชชูหนังสีดำแบบเรียบ
- ถุงเท้าสีดำหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย

บัณฑิตหญิง แต่งกาย ดังนี้
- เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาว(แบบแขนสั้นหรือยาว) โดยติดกระดุมดุนตรามหาวิทยาลัยที่คอเสื้อ 1 เม็ด (กระดุมเสื้อส่วนอื่นใช้กระดุมพลาสติกสีขาวเท่านั้น)
- บัณฑิตหญิงมุสลิม ใช้ผ้าคลุมฮิญาบสีขาว แบบไม่มีลวดลาย
- กระโปรงนักศึกษาทรงเรียบสีดำ (นุ่งแบบสั้นต้องยาวคลุมหัวเข่า/นุ่งแบบยาวต้องไม่เกินข้อเท้า)
- ถุงน่องสีเนื้อ หรือสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวตนเอง
- รองเท้าคัชชูหนังสีดำแบบเรียบ (ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน 2 นิ้ว)

การแต่งกายวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ (วันที่ 20 และ 23 กันยายน 2561)
บัณฑิตชาย แต่งกาย ดังนี้
- เสื้อราชปะแตน ติดแผงคอ ตรามหาวิทยาลัย ตามที่กำหนด
- กางเกงผ้าสแลคสีดำหรือสีกรมท่า ทรงกระบอก/ทรงกระบอกเล็ก(ห้ามสวมทรงเดฟรัดรูป)
- เข็มขัดสีดำ/น้ำตาล หัวเข็มขัดดุนตรามหาวิทยาลัย
- รองเท้าคัชชูหนังสีดำแบบเรียบ
- ถุงเท้าสีดำหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
- สวมชุดครุยวิทยฐานะ ทับชุดราชปะแตน
บัณฑิตหญิง แต่งกาย ดังนี้
- เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาว(แบบแขนสั้นหรือยาว) โดยติดกระดุมดุนตรามหาวิทยาลัยที่คอเสื้อ 1 เม็ด (กระดุมเสื้อส่วนอื่นใช้กระดุมพลาสติกสีขาวเท่านั้น)
- บัณฑิตหญิงมุสลิม ใช้ผ้าคลุมฮิญาบสีดำ ไม่มีลวดลาย
- กระโปรงนักศึกษาทรงเรียบสีดำ (นุ่งแบบสั้นต้องยาวคลุมหัวเข่า/นุ่งแบบยาวต้องไม่เกินข้อเท้า)
- ถุงน่องสีเนื้อแบบเต็มตัว สีถุงน่องใกล้เคียงกับสีผิวตนเอง
- รองเท้าคัชชูหนังสีดำแบบเรียบ (ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน 2 นิ้ว)
-  สวมชุดครุยวิทยฐานะ ทับชุดนักศึกษา
สำหรับบัณฑิตหญิงจะรัด/หรือไม่รัดเข็ดขัดก็ได้ ทั้งนี้หากไม่รัดเข็มขัด ต้องมั่นใจว่ากระโปรงที่นุ่ง
ไม่หลวมเกินไป แต่หากรัดเข็มขัด ต้องเป็นเข็มขัดที่มีหัวเข็มขัดดุนตรามหาวิทยาลัยเท่านั้น

การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ / รวมทั้งมียศนำหน้าชื่อว่าที่ร้อยตรี 

ให้สวมชุดตามต้นสังกัดหรือตามที่กำหนดของหน่วยงาน แล้วสวมครุยวิทยฐานะทับชุดดังกล่าว 

การสวมชุดครุย
ชุดครุย : ให้ผึ่งลม หากยับมากให้รีดให้เรียบ (รีดจากด้านใน) ห้ามกลัดช่อดอกไม้บนครุย
ฮูด : เป็นสีประจำคณะฯ คือสีขาว โดยหากยับมากให้รีดให้เรียบร้อย (รีดจากด้านใน)
เข็มกลัดซ่อนปลาย : ใช้ตัวขนาดกลาง คุณภาพดี (ใช้สำหรับติดฮูดกับครุย)


รายละเอียดอื่นๆ

ทรงผม/หนวดเครา 
บัณฑิตชาย :ต้องตัดผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยรุงรัง สีผมธรรมชาติ ห้ามย้อมสีผม 
โกนหนวดเครา ให้เรียบร้อย

Hair Man

*หมายเหตุ: ภาพข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างและแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้อยู่ในรูปแบบที่สุภาพ ไม่รุงรังหรือฟู หรือทรงผมแบบแฟชั่น และต้องโกนหนวด เครา ให้เรียบร้อย


บัณฑิตหญิง :ทำผม ทรงเรียบร้อย ไม่ติดโบ หรือกิ๊ฟที่มีเพชรประดับ อนุโลมสามารถใช้กิ๊ฟดำได้เท่านั้น

Hair Woman1

 

Hair Woman2

*หมายเหตุ: ภาพข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างและแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้อยู่ในรูปแบบที่สุภาพ ไม่รุงรังหรือฟู และคำนึงว่าบัณฑิตหญิงต้องสวมหมวกตลอดเวลาในขณะที่สวมครุย


เล็บมือ : บัณฑิตชายและหญิง ต้องตัดเล็บให้สั้นเรียบร้อย ไม่ทาสีเล็บ ไม่ทาเงาวาว เป็นสีธรรมชาติ
น้ำหอม/กลิ่นกาย : บัณฑิต งด ใช้น้ำหอมทุกประเภท อนุญาตใช้ได้เพียงแค่ ลูกกลิ้งดับกลิ่นกาย กลิ่นอ่อนๆ
รองเท้า :
บัณฑิตชาย : สวมรองเท้าหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ ไม่มีเชือกผูก ติด แปะ ร้อย 
หรือเป็นส่วนประกอบบนรองเท้า (ดูภาพประกอบ)

Shoes Man
บัณฑิตหญิง : สวมรองเท้าคัทชูสีดำ ปลายไม่แหลม สูง 2 นิ้ว ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ หรือโบ หรือเชือก ติด แปะ ร้อย เป็นส่วนประกอบบนรองเท้า (ดูภาพประกอบ)

Shoes Woman


*หมายเหตุ : ขอให้บัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง สวมรองเท้าคู่เดียวกับที่ใช้ในวันรับจริงตั้งแต่วันซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ เพื่อความถนัดในการเดินและความคล่องตัว

ถุงเท้า/ถุงน่อง :
บัณฑิตชาย : บัณฑิตชายสวมถุงเท้าสีดำ /กรมท่า หรือสีที่สุภาพไม่ฉูดฉาด 
บัณฑิตหญิง : ต้องสวม ถุงน่อง (แบบเต็มตัว) สีเนื้อ หรือสีที่คล้ายกับสีผิวของตนเองมากที่สุด


ข้อห้ามที่พึงระวังสำหรับบัณฑิต

 01  02  03 04 

ห้ามสวมรองเท้ามีลวดลาย
หรือแบบที่มีเชือกผูก

ห้ามสวมรองเท้าหนังแก้ว
ไม่สวมรองเท้าที่ส้นสูงเกิน 2 นิ้ว

ห้ามใส่ต่างหู สร้อยคอ
เครื่องประดับ เครื่องรางทุกชนิด

ห้ามติดกิ๊ปที่ผม
หรือประดับไว้ที่ ศรีษะ

 05  06  07 08 

ห้ามติดขนตาปลอมยาวเกินจริง
ห้ามแต่งหน้าจัดจ้าน

ห้ามทาสีเล็บ ผิดธรรมชาติ
ต้องตัดเล็บให้สั้น เรียบร้อย

ห้ามทำสีผม ทำสีไฮไลท์

ห้ามไว้หนวด เครา โกนให้เรียบร้อย

 09 10   11 12 

ห้ามทำผม ทรงแฟชั่น
หรือฟู ไม่เรียบร้อย

ห้ามสวมกางเกงยีนส์
กางเกงขาเดฟ

ห้ามฉีดน้ำหอม
(ใช้ได้เฉพาะโรลออน)

ห้ามพกอุปกรณ์สื่อสาร
หรืออุปกรณ์อิเล็กฯ ทุกชนิด

ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องพิธี โดยเด็ดขาด
โดยข้อปฏิบัตินี้ ขอให้บัณฑิตยึดปฏิบัติตั้งแต่วันแรกที่ซ้อม ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นต้นไป
เพื่อให้เกิดความคุ้นชิน และสามารถจัดระเบียบตัวเองได้เหมาะสม ถูกต้อง
กับข้อปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้


สิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่อนุญาตให้นำเข้าไปในห้องพิธี ตัวอย่างเช่น

 • กระเป๋าเงิน กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือทุกแบบ ทุกประเภท เหรียญต่างๆ บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบัตรทุกประเภท
 • โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เครื่องเล่นเพลงพกพา อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
 • เครื่องประดับทุกประเภท สร้อยคอ แหวน กำไล ต่างหู สร้อยข้อเท้า สร้อยข้อมือ แหวนที่เจาะติดกับลิ้น/ หรือแหวนที่เจาะติดสะดือ เครื่องรางของขลัง สายสิญจน์ สายรัดข้อมือ สร้อยข้อเท้ากระจก
 • กระดาษซับมัน กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดหน้า ลูกอม หมากฝรั่ง ยาดม

สำหรับวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง

 • อนุญาตให้พกธนบัตร ได้ไม่เกิน 100 บาท (ธนบัตรเท่านั้น)
 • เนื่องด้วยในงานพระราชทานฯ ปีการศึกษาที่ผ่านมามีบัณฑิตทำชิ้นส่วนของ “ขนตาปลอม”  หลุดและตกอยู่บนเวทีของงานพระราชทานฯ จึงเป็นข้อแนะนำว่าหากบัณฑิตท่านใดต้องการติด
  “ขนตาปลอม” ขอให้ระมัดระวังและแน่ใจว่าติดขนตาปลอมได้เรียบร้อย ไม่เสี่ยงต่อการหลุดในขณะเดินขึ้นรับปริญญาบนเวที
 • ในวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีจุดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
  สำหรับให้บัณฑิต ใช้ติดต่อกับผู้ปกครอง หรือญาติได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ฯ และคณะ ฯ ไม่รับฝากสิ่งของใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีบัณฑิตมีสิ่งของที่ไม่อนุญาตเข้าในห้องพิธีการ
บัณฑิตต้องรับผิดชอบกับการนำสิ่งของที่ติดตัวมาในวันที่ฝึกซ้อม หรือวันเข้ารับปริญญาด้วยตนเอง

[เข้าชม : 5694 คน]
เมื่อวันอังคาร 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:56 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
045057
Go to top